מבצע על טבעות אירוסין

מבצע על טבעות אירוסין

תקנון האתר

אנא קרא תנאים והגבלות אלה בעיון לפני השימוש בשירות המוצע על ידי אתר זה.

תנאים והגבלות:

 1. מדיניות פרטיות

לשם ביצוע הזמנה של מוצר, הניתנת לרכישה באתר זה, באמצעות השירות המוצע על ידי החברה שלנו, ייתכן והלקוח יידרש למסור פרטים אישיים מסוימים הרלוונטיים להזמנתו, לרבות מידע פרטי כגון שם, מייל, מספר טלפון, מספר כרטיס האשראי, כתובת לחיוב ופרטי משלוח.  

בעניין זה, הלקוח מצהיר ומתחייב כי:

 • יש לו את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי או חיוב או אמצעי תשלום אחרים הקשורים להזמנתו.
 • המידע שמסר באתר הוא נכון, מלא ומדוייק.

עוד יצויין, כי במסירת המידע האמור, הלקוח מעניק לחברתנו את ההרשאה להעביר את המידע שמסר לצדדים שלישיים, לשם השלמת הליך ההזמנה במלואו. 

 1. ביטול הזמנה על ידי החברה שלנו

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה בכל עת מסיבות שונות לרבות:

 • זמינות המוצר
 • אי התאמות בתיאור המוצר או במחיריו
 • אי התאמות בהזמנה של הלקוח
 • אי-התאמות אחרות שהופכות את אספקת המוצר לבלתי אפשרית.

החברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל את הזמנת הלקוח אם יש חשד להונאה, לעסקה בלתי מורשית או בלתי חוקית.

 • זכויות ביטול ההזמנה על ידי הלקוח ו/או זכות החזרת מוצרים

כל מוצר שרכש הלקוח ניתן להחזרה בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובהתאם למדיניות ההחזרות של חברתנו:  

זכותו של הלקוח לבטל הזמנה חלה רק על המוצר המוחזר במצב בו קיבל אותו הלקוח, באריזתו המקורית, בצירוף הוראות המוצר, המסמכים והעטיפות שנלוו אליו.מוצרים שניזוקו באחד או יותר מהיבטים אלו, לא יוחזרו.

חברתנו תבצע החזר ללקוח לא יאוחר מ-14 יום מהיום בו חברתנו קיבלה את המוצר המוחזר. חברתנו תבצע את ההחזר באותו אמצעי תשלום שבו השתמש הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, והלקוח לא יחויב בהוצאות נוספות עקב החזרת סחורה.

ללקוח לא תהיה כל זכות לבטל הזמנה לאספקת אחד מהמוצרים הבאים:

 • המוצר שסופק היה בהתאם למפרט מיוחד שנתבקש על ידי הלקוח או שנעשו בו התאמות אישיות לפי דרישת הלקוח.
 • המוצר אינו מתאים להחזרה, בשל פגם, בלאי וכיו"ב שחלו בו.
 • המוצר אינו מתאים להחזרה מטעמי בריאות או היגיינה, בשל השימוש שנעשה בו או בשל פגם שנוצר בו לאחר המסירה ללקוח.למען הסר ספק יצויין, כי החברה שלנו אינה אחראית ולא תישא בכל ו/או תשלום נוסף מכל סוג ואופן שהוא (לרבות מיסים, מכסים וכיו"ב) בו יישאו לקוחות בינלאומיים ( שאינם מתגוררים בארה"ב), בשל ביצוע ההזמנה ו/או רכישת מוצרים באתר. על הלקוח הבינלאומי מוטלת החובה לבדוק את מידניות המיסוי ו/או חובתו בתשלומים נוספים בשל רכישה ו/או הזמנה באתר החברה שלנו.
 1. זמינות, טעויות, אי דיוקים והגבלת אחריות

חברתנו משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק מידע מלא ועדכני ביחס למוצרים המסופקים על ידה. עם זאת, בשל פערים בעדכון המוצרים, ניתן למצא האתר החברה פרטים לא מדויקים ולא מעודכנים לגבי איכות המוצרים או מחירם.

אך ברור, כי חברתנו עושה את מירב המאמצים לעדכן את המידע ולתקן כל שגיאה שקיימת ( הן ביחס לאיכות המוצר ו/או למחירו וכיו"ב) ולעדכן את הפרטים הנדרשים.

יתרה מכך, חברתנו אינה יכולה ואינה מבטיחה כי המידע יהיה מדויק ו/או שלם בכל זמן נתון וכן אינה מתחייבת, כי תבצע השלמות של מידע כלשהו, לרבות מחירים, תמונות מוצרים, מפרטים, זמינות ושירותים בפרק זמן קצוב ונתון מראש. חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן טעויות, אי דיוקים וכדומה, בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

כמו כן , האחריות הכוללת של חברתנו לכל נזק שעלול להיגרם ללקוח, לרבות אחריות החברה ואחריות כל ספקיה, בשל מעשה ו/או מחדל שביצענו, תוגבל לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח באמצעות השירות, או יעמוד על 50 דולר ארה"ב (במועד הודעת הלקוח לחברה על נזק שנגרם), כל עוד הלקוח לא רכש דבר דרך השירות.

בשום מקרה חברתנו או מי מספקיה לא יהיו אחראים לנזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים (לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים, הפרעה לעסק, פגיעה אישית, אובדן פרטיות הנובע משימוש ישיר או עקיף באתר, חוסר יכולת לעשות שימוש באתר וכדומה), גם אם יתכן בדבר התקיימותו של הנזק נמסרה לחברה או לספקיה, וגם אם אין סעד שיהווה פיצוי בגין הנזקים שנגרמו בפועל.

בהקשר זה ייאמר, כי בהתחשב בכך שחברתנו מספקת את שירותיה גם במדינות אחרות בארה"ב, ובמדינות מחוץ לגבולות ארה"ב, ייתכן שהמשטר המשפטי בחלק ממדינות אלו לא יאפשר הגבלת אחריות משפטית במידה המפורטת לעיל.

במקרים כאלה, האחריות תוגבל למגבלת האחריות המקסימלית המותרת במדינות אלה.

השירות הניתן על ידי חברתנו ו/או מי מספקיה הינו בכתב ויתור "כמות שהוא" או "לפי זמינות".

השירות עשוי לעיתים להיות פגום או תקול ללא אחריות.

מובהר מעל לכל ספק כי החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או פגם מעבר לחובותיה המינימליות על פי כל דין.

עוד יצוין, כי השירות הניתן על ידי חברתנו ו/או מי מספקיה הינו בבחינת "AS IS" או "AS AVAILABLE" דהיינו הגם שחברתנו ו/או מי מספקיה עושים מאמצים רבים כדי לספק ללקוח שירות מיטבי ומוצרים תקינים, עשויים לעתים השירות ו/או המוצר להיות פגומים או לא תקינים, אך לא תהא אחריות על כך מצד חברתנו ו/או מספקיה. מובהר מעל לכל ספק כי החברה לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או פגם מעבר להתחייבויותיה בתקנון זה או בהתאם לחובותיה המינימליות על פי כל דין ( ככל שהאמור בתקנון אינו עומד בדרישת החוק המינימליות).  עוד מצהירה חברתנו, כי היא אינה מתחייבת בשום צורה ואופן להתאים את המוצר למטרות הלקוח ו/או לכל תכונה אחרת שהלקוח סבור, כי קיימת במוצר, מלבד התכונות המוזכרות בתעודת הבדיקה המקצועית המצורפת למוצר. כמו כן, החברה מתנערת מאחריות לכל אי התאמה בין ציפיות הלקוח מהאיכות או כל תכונה אחרת בעניין רכישת המוצר, לבין איכות המוצר או תכונותיו בפועל. בין אם אלה נובעים מתכונות המוצר במקור או בין אם המדובר בפגמים אחרים שנפלו בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס להיעדר האחריות של החברה או מי מספקיה, היעדר אחריות כולל באופן ברור את הנושאים הבאים:

 • זמינות השירות ו/או מידת מהימנות המידע המופיע באתר
 • תקלות בתפעול האתר, היעדר איומי סייבר (לרבות וירוסים, תכנות זדוני וכיו"ב) בפעילות באתר, בדואר אלקטרוני או בכל פעילות אחרת הקשורה לאתר.
 • מדיניות המיסוי ו/או המכס ו/או כל היטל ו/או תשלום נוסף שמוטל על הלקוחות, מעבר לאלה הנזכרים באתר החברה.

כאמור לעיל, בהתחשב בכך שהחברה שלנו מספקת את שירותיה גם במדינות אחרות בארה"ב, ומחוץ לגבולות ארה"ב, ייתכן שהמשטר המשפטי בחלק ממדינות אלו לא יאפשר הגבלת אחריות משפטית במידה המפורטת לעיל בתקנון זה .במקרים כאלה, האחריות תהא בהתאם למגבלת האחריות המקסימלית המותרת במדינות אלה.

 • מדיניות המשלוחים של חברתנו. לבירורים בנוגע למדיניות הנ"ל ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה.
 1. מדיניות מחירים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחיריה בכל עת, ומחיר מעודכן זה יחייב את הלקוח טרם קבלת הזמנה.

עם זאת, המחירים המפורטים עשויים להתעדכן על ידי החברה, גם לאחר קבלת הזמנה, אם השינוי במחיר מושפע מעניינים שאינם בשליטת החברה, כגון פעולה ממשלתית, עליית דמי משלוח, עלויות מט"ח גבוהות יותר וכדומה.

במקרים כאלה, תהיה ללקוח תהיה הזכות לבטל את הזמנתו.

בהקשר זה יצוין, כי כל יהלום שנרכש מלווה בהערכה מקצועית בכתב המתארת את הפריט/ים ומציינת את הצבע, הניקיון ומשקל הקראט. חברתנו ממליצה ללקוח להשיג ולקיים ביטוח המכסה אובדן, גניבה או נזק לפריטים שנרכשו.

 1. תשלומים

ניתן לשלם על כל המוצרים הנרכשים באתר החברה באמצעות כרטיסי אשראי ובכרטיסי חיוב אחרים.התשלום יכול להתבצע באמצעות באמצעי תשלום כגון ויזה, מאסטרקארד, כרטיס אמריקן אקספרס או כרטיסי חיוב אחרים שהחברה שלנו ציינה במפורש, כי ניתן לשלם באמצעותם.

תשלום בכרטיסי אשראי (כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב) כפוף לבדיקות אימות והרשאה של מנפיק הכרטיס של הלקוח. במקרים בהם חברת האשראי סירבה לאשר את התשלום באמצעות כרטיס החיוב אותו הציג הלקוח, חברתנו לא תישא באחראית לכל עיכוב או אי-מסירה של הזמנת הלקוח.

למרות האמור לעיל, בתוך שלושים ו-30 יום מיום רכישת המוצר, הלקוח רשאי להחזירו מכל סיבה שהיא בצירוף הוכחת רכישה ולקבל החזר מלא, אם יוחזר במצבו המקורי.בהקשר זה יצוין כי עלות החזרת המוצר תחול על הלקוח במלואה.

בהקשר זה יש לציין כי עלות החזרת היהלום תחול על הלקוח במלואה.

במקרה מעין זה, נהלי החזרת המוצרים יהיו כדלקמן:

 • יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת המייל info@deodiamonds.com ולהודיע על הכוונה להחזיר מוצרים שהוזמנו ו/או נרכשו מן החברה.
 • במהלך שני ימי עסקים מיום קבלת הדוא"ל הנ"ל, יישלחו אל הלקוח הוראות החזרה הכוללים הנחיית ביחס לאופן אריזת המוצרים המוחזרים בצורה בטוחה.

ויודגש, המנגנון היחיד לקבלת החזר בגין החזרת המוצר, הינה פעולה בהתאם לנוהל הנ"ל.

 1. תנאים והגבלות נוספות

בנוסף לכל האמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל פריטים ו/או חבילות שהוחזרו על ידי הלקוח אם לא עמדו בתנאים הבאים:

 • הפריטים או המוצרים נשלחו בצירוף מספר מעקב.
 • המוצרים נשלחו בתוך תקופת ההחזרה (30 יום) ממעוד קבלת המוצר על ידי הלקוח.
 • המוצרים המוחזרים הוחזרו במצבם המקורי, חדשים, באריזתם המקורית ובלא שנעשה בהם כל שימוש ובלא שנגרם להם כל נזק.
 • המוצרים הוחזרו לחברתנו באריזה מאובטחת ונכונה.
 • המוצרים הינם במצב המקורי בו נרכשו מהחברה, ללא סימני בלאי או כל ניסיון לביצוע שינויים ו/או התאמות על ידי תכשיטן ו/או איש מקצוע אחר שאינו מורשה על ידי חברתנו לביצוע האמור במוצרים.

למען הסר ספק, להלן התנאים לגבי מוצרים:

 • ככלל, ניתן לבצע שינויים והתאמות במוצרים הנמכרים באתר. עם זאת חלק משינויים אלה, עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף. מידע ספציפי ביחס להתאמות במוצרים ועלותן ניתן יהא לקבל באמצעות פנייה למחלקת שירות הלקוחות בחברתנו.

עם זאת, חלק משינויים אלה עשויים להיות כרוכים בתשלום נוסף.

מידע ספציפי לגבי התאמות במוצרים ועלותן ניתן לקבל באמצעות פנייה למחלקת שירות הלקוחות בחברתנו.

 • בנוסף לאמור, שינוי מידה של כל סוגי הטבעות (למעט טבעות איטרניטי) יבוצע תוך 14 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה בחברתנו ו/או  קבלת המוצר לידינו בחזרה.התאמת המידה תבוצע ללא עלות והחברה תישא אף בעלות משלוח וקבלת המוצרים במקרה זה.

במקרה זה, ההתאמה האישית תיעשה ללא עלות והחברה תישא גם בעלות המשלוח וקבלת המוצרים במקרה זה.

 • האמור בסעיף הקודם אינו חל ביחס לטבעת איטרניטי מלאה, טבעת מסוג זה לא ניתן לשנות מידה כלל. 

בטבעת מסוג זה, לא ניתן לבצע מדידה כלל.

 • שינוי מידה של צמיד מסוג טניס תבוצע בתשלום סמלי. לבירור עלות שירות זה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה.
 • לא ניתן לשנות מידה של צמיד קשיח לאחר אישור הזמנת המוצר.
 1. קידום מכירות

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים ביחס למוצרים המוצעים על ידה.במקרה שקיימת סתירה בין האמור בתנאי המבצע לבין המדיניות הכללית של החברה, כפי שמופיעה בתקנון זה, אזי תנאי המבצע יגהרו על האמור בתקנון זה.

במקרה של אי התאמה בין האמור בתנאי המבצע לבין המדיניות הכללית של החברה, אזי תנאי המבצע יגברו על האמור במדיניות החברה הכללית.

 1. חשבונות משתמשים

על ידי יצירת חשבון של לקוח בתוך החברה שלנו, הלקוח מצהיר כדלקמן:

 • הפרטים המופיעים בחשבון הלקוח מבוסס על מידע מלא, נכון ומדויק. מסירת מידע שאינו עולה בקנה עם תנאים אלו, עלול להוביל לסגירה מיידית של חשבון הלקוח בחברתנו.בהתאם לאמור לעיל, על איסור על שימוש בכל שם  בדוי או לנקוט בפעולה בלתי חוקית אחרת (כגון שימוש בסימן מסחר לא מורשה או הפרה אחרת של זכויות צד שלישי ללא הרשאה מתאימה, או שימוש בשמות פוגעניים וכיו"ב).  

בהתאם לאמור לעיל, אין להשתמש בשם בדוי כלשהו או לנקוט בפעולות בלתי חוקיות אחרות (כגון שימוש בסימן מסחר בלתי מורשה או הפרה אחרת של זכויות צד שלישי ללא אישור מתאים, או שימוש בשמות פגועים וכיו"ב).

 • כי הוא מודע לחובתו לנקוט בכל האמצעים להגנת הסיסמה לחשבון הלקוח שלו בחברתנו, והוא יישא באחריות לכל תוצאה הנובעת מאי עמידה בתנאי זה.
 • ליידע  באופן מידי את החברה ביחס לכל הפרה או ניסיון לא מורשה לעשות שימוש בחשבון הלקוח שלו.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לבטל לאלתר את חשבון המשתמש של הלקוח ללא כל סיבה וללא הגבלה במידה והלקוח הפר את תנאי תקנון זה.

מנגד, אף ללקוח שמורה הזכות לבטל את חשבון הלקוח שלו בחברה, וזאת בדרך של הפסקת השימוש בו. אין צורך להודיע לחברה שלנו על הפסקת השימוש.

 1. קניין רוחני

האתר המופעל על ידי חברתנו והשירות הניתן באמצעותו מכיל תכנים מקוריים, הזכויות בתכנים אלה (הכוללים מידע על המוצרים ותכנים מקוריים נוספים) שייכות לחברתנו באופן בלעדי. זכויות אלה מוגנים על ידי חוקי הקניין הרוחני: הן במדינה בה פועל האתר ארה"ב וישראל והן במדינות זרות ( מהן נשלחות ההזמנות על ידי הלקוחות) והן באמצעות הסדרים בינלאומיים.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בלתי מורשה במידע המצוי באתר. אישור שימוש מורשה יעשה מראש ובכתב על ידי מנהל חברתנו. אין להשתמש בסימני המסחר ו/או בכל מידע המסחרי המפורסם בשלנו לצד המוצרים או השירותים, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 1. קישורים לאתרים אחרים

השירותים הניתנים על ידי חברתנו באתר, עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים אחרים שאינם בבעלות או בשליטה של חברתנו.

בשל כך, חברתנו אינה אחראית לתנאי השימוש באתרים אלה ו/או בתכנים המוצגים בהם ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם. משכך, ממליצה החברה ללמוד את מידניות השימוש באתרים האחרים לפני השימוש ו/או לפני רכישת מוצרים ושירותים המוצעים בהם.

החברה ממליצה לקרוא את המדיניות של אתרים אלה לפני השימוש בה.

 1. סמכות שיפוט ויישוב סכסוכים

ככלל, השירות הניתן באתר זה כפוף לחוק האמריקאי ובנוסף, לחוקי המדינה ממנה מזמין הלקוח את המוצר באמצעות האתר. כמו כן, עשויות לחול הוראות משפטיות נוספות ( בינלאומיות ואחרות).בכל עניין או מחלוקת ביחס לדין החל, תחום השיפוט והדין החל על כל מחלוקת שעשויה להתעורר בין הצדדים, הלקוח מתחייב לפנות לחברה תחילה באופן בלתי פורמלי על מנת לאפשר לחברה להסדיר את העניין בהתאם לשיקול דעתה.

בנוסף הלקוח מצהיר כי:

 • הוא אינו אזרח ו/או תושב ו/או פועל במדינה עליה הטילה ממשלת ארה"ב אמברגו, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארה"ב כמדינה "תומכת בטרור". 
 • הוא אינו רשום "ברשימה השחורה" כלשהי של ממשלת ארצות הברית של אגונים ו/או גופים אסורים או מוגבלים בגין פעילות כלכלית עם ארה"ב. 
 • בעת ביצוע ההזמנה, הוא אינו מתגורר או פועל במדינה שהוגדרה על ידי ארצות הברית כמדינה שאסורה  או מוגבלת אותה לבצע פעילויות כלכליות עם ארה"ב.
 1. "כלל העפרון הכחול" וויתור על זכויות

1.1 כלל העפרון הכחול

כל הוראה בתנאים האמורים בתקנון זה, אשר תהיה בלתי אכיפה או בלתי חוקית, תתוקן ותפורש באופן שיאפשר השגת התכלית ומטרת ההוראה, בכפוף להוראות הדין. במקרה כזה,לא יאבדו יתרת ההוראות בתקנון את תוקפן וימשיכו לחול ככתבן וכלשונן.

1.2 ויתור

למרות האמור לעיל, אי מימוש זכות המנויה למי מהצדדים בהתאם להוראות תקנון זה, לא יראו אותו כוויתור על הזכות, ולצד לו קנויה הזכות תהא היכולת לאכוף את מימוש הזכות במועד בו יחפוץ, בכפוף להוראות כל דין.

1.3 פרשנות תרגום

הוראות תקנון זה תורגמו לעברית, על מנת לאפשר נגישות ושימוש באתר גם ללקוחות דוברי עברית. עם זאת מבהירה חברתנו, כי הלקוח מסכים כי הגרסה העברית של התקנון, בכל מחלוקת ביחס לפרשנות סעיפי התקנון.

שינויים בתקנון

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף ו/או להחליף את תנאי תקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, ולמרות שהחברה אינה מחויבת לעשות כן, ככל שתסבור החברה, כי שהתיקון שבוצע הינו מהותי ומשמעותי, החברה תעשה מאמץ סביר להודיע על כניסת השינוי העתידי לתוקף לפחות 30 יום לפני כניסתו של השינוי לתוקף.בהקשר זה, מובהר בזאת, כי הגדרת המנוח "שינוי מהותי" נתונה אף היא לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.הלקוח מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים במלואם, וככל שאינו מסכים להם באופן מלא או חלקי, הוא רשאי להפסיק את השימוש באתר ו/או בשירות.

בחר תאריך ושעה

בחר את המטבע שלך